แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - jeerapunsanook

หน้า: [1] 2 3 ... 132
1
เกี่ยวกับ BESIDES Sports
 
     
 
เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ >> Sports https://www.besidessports.co.th/

   • แนวคิดรวมทั้งจุดเริ่มต้น
เริ่มจากผบู้ริหารหลงใหลในกีฬาเบสบอลยอ้นกลบัไปคร้ังยงัเป็นเด็กอยทู่ี่ญี่ปุ่นไดเ้รียนเบสบอลและก็เกิด หลงเสน่ห์ในกีฬาประเภทน้ีจึงไดฝ้ ึกฝึกอย่างมากรวมทั้งดว้ ยความมุ่งมนั่ อุตสาหะทาให้เขาไดร้ ับเลือกเป็นนักเบสบอลมี โอกาสไปแข่งขันขนั จนถึงไดเ้ หรียญทองคำกลบั มา แม้กระนั้นเนื่องจากป๊ะป๋าเป็นนักกีฬาเคนโด้คาดหวงั ให้ลูกชายเป็นนักกีฬาเคนโด้ เสมือนท่านเส้นทางการเล่น เบสบอลก็เลยตอ้งยตุิลงและหนัมาฝึกหัดกีฬาเคนโดอ้ยา่งจริงจงัดว้ยความเป็นมนุษย์มุ่งมนั่ในทุก สิ่งที่ทา เขาจึงไดร้ ับคดั เลือกเป็นนกั กีฬา เคนโดป้ ระจาจงั หวดั รวมทั้งไดเ้ หรียญทองกลบั มาอีกเหมือนปกติ จวบจนเขา้ วยั เรียน ระดบั มหาวิทยาลยั กระทั่งจบแล้วก็เขา้ สู่วยั ทางานเต็มตวั ทาให้เขาตอ้ งทุ่มเทเวลาโดยมากไปกบั การทางาน การเล่นกีฬาก็เลย ตอ้ งหยดุ ลงต้งั แตน่ ้นั มา
ถัดมาเมื่อไดย้ า้ ยมาทางานที่ประเทศไทยรวมทั้งได้มาเห็นเด็กๆเล่นแล้วก็ฝึ กซ้อมอยู่ในสนามกีฬา ทาให้เขานึกถึง สมยัเด็กที่เล่นกีฬาเบสบอลจึงเกิดแนวคิดอยากให้เด็กไทยมีโอกาสเล่นกีฬาเบสบอลซ่ึงเป็นกีฬาที่ไดร้ับความนิยมอยา่ง มากมายในประเทศประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศทวั่ โลกประจวบกันกบั ลูกชายที่กาลงั เติบโตและมองหาประเภทกีฬาเพื่อทา กิจกรรมยามว่างจึงไดรู้้จกักบัวัวช้ใหญ่ของกลุ่มชมรมกทม.ทนัเดอร์ที่ดูแลเด็กไทยและก็เด็กต่างชาติมากว่า20ปีแล้วก็ ในช่วงไม่กี่เดือนไดต้ดัสินดวงใจเขา้ร่วมและก็บริหารทีมบางกอกทนัเดอร์จึงทาให้พอใจต้องการพฒันากีฬาเบสบอลสาหรับ ยุวชนไทยแล้วก็ไดพ้ ากลุ่มไปแข่งขนั กีฬาเบสบอลในระดบั นานาชาติมาแลว้ หลายประเทศ ท้งั ยงั มุ่งหวงั ต้องการให้มีนกั กีฬา เบสบอลที่เป็นตวั แทนเมืองไทยมีชื่อเสียงในระดบั นานาประเทศก็เลยไดเ้ปิดBS-BaseballAcademyเพื่อเป็นศูนยก์ ลางใน การบ่มเพาะและก็สร้างยุวชนให้เป็นนกักีฬาเบสบอลที่มีชื่อรวมทั้งได้โอกาสในแข่งขันขนัในระดบันาท้องนาชาติตลอดจนการ ไดเ้ป็นนกักีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต Fitness

     • คำคม Shu-Yo-(ชูว์-โยว์-)คติพจน์ของคนญี่ปุ่นคือการบ่มเพาะการปลูกฝังระเบียบวินัยให้กบัเด็กๆBesides
Sports ไดน้ายกวโ์ยว์มาเป็นแถวทางในการสร้างศกัยภาพและฝึกหัดกีฬาเบสบอลให้กบัเด็กๆนอกเหนือจากทกัษะ ทางดา้นกีฬาที่จะไดร้ับแลว้ยงัไดป้ลูกฝังระเบียบปฏิบัติวินยัการทางานเป็นกลุ่มการมีน้าจิตใจเป็นนกักีฬาสร้างแรงบนัดาลใจและ วัตถุประสงค์ให้เด็กๆไดม้ ีเวทีสำหรับการแข่งขนั แล้วก็คอยผลกั ดนั สู่ความสาเร็จดงั ที่ต้งั หัวใจไว้

   

     • โซนต่างๆเอาอกเอาใจแฟนสขุ ภาพ
Besides Sports ตึกสปอร์ตไลฟ์ สไตล์ 4 ช้ัน (1,900 ตาราเมตร) บนถนนศรีนครินทร์ ตกแต่งสไตล์มังงะ
(Manga) แอบแฝงด้วยเนื้อหาของวฒั นธรรมญี่ปุ่นไวอ้ ย่างต้ังใจด้านในมีโซนให้เลือกใช้บริการมาก สาหรับทุกคนหวานใจสุขภาพ ที่สามารถมาใชบ้ ริการไดท้ ้งั ครอบครัว ประกอบด้วย

     BSBaseballAcademy- สถาบันฝึกสอนเบสบอลในร่มที่แรกของประเทศไทย ฝึกสอน โดยโค้ชมือโปรคนญี่ปุ่นรวมทั้งอเมริกาที่ผ่านการแข่งขันในระดับประเทศมาแล้วหลายประเทศ พร้อมฝึกซ้อม และก็แชร์ประสบการณ์ให้เด็กไทยหันมาพึงพอใจกีฬาเบสบอล โดยทุ่งนา Shu-Yo-(ยกว-์ โยว-์ ) คติพจน์ของคนประเทศญี่ปุ่นมาเป็น ทางบ่มเพาะเยาวชนไทย ให้มีความเอาจริงเอาจังแล้วก็ก้าวสู่การประลองกีฬาเบสบอลในระดับโลก รวมทั้งปรับปรุงตนเองจนกระทั่งเผชิญความสาเร็จได้อย่างต้ังใจต่อไป สาหรับคุณพ่อและก็รวมทั้งคุณแม่ที่อยากให้ลูกๆเป็นผู้เล่นเบสบอลหรือเพื่อมีกิจกรรมยามว่างที่จะช่วยสร้างเสริมสมรรถนะ ทางด้านร่างกาย พฒัทุ่งนาตนเองให้มีระเบียบระเบียบรู้จกัความสามคัคีในทีมรวมทั้งการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นBSBaseballAcademyมีเปิดสอนท้งั แบบเป็นคลาสทวั่ไปและก็แบบเป็นกรุ๊ปส่วนตวัให้เลือกไดต้ามความตอ้งการ
BatterBox- สนามฝึกหัดตีลูกเบสบอล เสมือนได้เข้าไปตีลูกเบสบอลในสนามจริงจากเครื่องยิงลูกอัตโนมัติ โดยเครื่องTopgunที่นาเขา้ จากญี่ปุ่นและก็เป็นแบรนด์อนั ดบั หน่ึงในประเทศญี่ปุ่นที่ผู้เล่นเบสบอลมือโปรเลือกใช้เพื่อ ฝึกซ้อมตีลูกเบสบอลจริงก่อนลงแข่งขนั สามารถปรับระดบั ความเร็วและก็ลกั ษณะการยิงลูกไดห้ ลากหลายแบบ พร้อม สร้างประสบการณ์ใหม่ของการตีลูกเบสบอลไดแ้น่นอน

     Once Golf Academy – ห้องจาทดลองการตีกอล์ฟส่วนตวั ไม่ว่ามาเพียงแค่คนเดียว หรือมาเป็นกรุ๊ปกบั เพื่อนพ้องๆโดยเครื่อง Trackmanแบรนด์ผนู้ าทางดา้นGolfSimulatorจากประเทศเดนมาร์กที่มีความแม่นยาสำหรับเพื่อการประมวลผลท้ังระยะไฟล์ ทบอลและวิถีลูก (เฟด-ดคอยว)์ ดว้ ยระบบเซนเซอร์ที่รอจบั ขอ้ มูลการเดินทางของไม,้ การอิมแพ็ค และการเคลื่อนที่ของลูกกอล์ฟ พร้อมสนามกอล์ฟให้เลือกตีได้นานัปการสนาม รวมทั้งถ้าหากว่าไม่มีประสบการณ์ หรือเป็นมือใหม่ที่OnceGolfAcademyมีโปรกอลฟ์ คอยให้คาแนะที่นาอยา่งใกลช้ิดอานวยการสอนและควบคุมดูแลโดย กลุ่ม One Degree

     Innings Club - บาร์อาหารและเครื่องดื่มสาหรับแฟนสุขภาพ มีท้ัง Protein Shake, Fruit Juice, Snack ด้วยสูตรที่สร้างสรรค์ ข้ึนมาโดยเฉพาะ อร่อยพร้อมสุขภาพแข็งแรงไม่เหมือนใคร ได้รับการคดั สรรวตั ถุดิบมาอย่างดีเยี่ยม ใน หลายเมนูยงัเลือกใช้WheyProteinของBeLegendแบรนด์ช้ันที่นาของญี่ปุ่นเป็นส่วนประกอบหลกั ให้ท่านภาพสูง มีนานาประการรส และก็ยังไม่มีจาหน่ายใน ประเทศไทย ด้านในยังมีเครื่องไม้เครื่องมือสาหรับการออกกาลังกายต่างๆนาเขา้จากต่างแดนไวจ้ดัจาหน่ายอีกด้วย Baseball

   

     BSFitness-นานัปการเคร่ืองออกกาลงักายจากIntenzaกางรนดช์้นั นาจากประเทศเยอรมนีท่ีไดร้ับมาตรฐานสากล รวมทั้ง นิยมใช้ในหลายประเทศทั่วโลก ซ่ึง Besides Sports ถือเป็ นเจ้าแรกๆในประเทศไทยท่ีทุ่งนาเข้ามาให้ทุกท่าน ได้ใช้บริการ อีกท้ังยังมีเครื่อง VRแบบ3Dที่จะเพิ่มความระทึกใจให้การออกกาลังกายให้ไม่น่าเบ่ืออีกถัดไป แล้วก็ยงั ช่วยรีบการเผาไหม้แคลอรี่เพิ่มข้ึนถึง 30% พร้อมเน้นการฝึกหัดใชก้ ลา้ มเน้ือไดอ้ ปิ้งถูกจุด เว้นแต่น้ียงั มีห้อง BS Studioท่ีมีคลาสการออกกาลงักายที่หลากหลายจากเทรนเนอร์มือโปรพร้อมให้ค้างแนะนากบัทุกคน
สามารถชมบรรยากาศ หรือติดต่อมาและสอบถามขอ้ มูลเสริมเติมไดท้ ี่ Besides Sports ซอยศรีนครินทร์ 15 ฝั่งตรงขา้ ม เยื้องโรงพยาบาลสมิติเวช ใกล้แอพอร์ตลิงค์สถานีหัวหมาก โทร 02-136-3197
 
แหล่งที่มา บทความFitness https://www.besidessports.co.th/

Tags : Sports,Fitness,Baseball

2
                 

จำหน่ายผลไม้อบแห้ง-ผลไม้แปรรูปและบ๊วยต่างๆ ทุกชนิด ปลีก-ส่ง
เช่น กีวีอบแห้ง, สตอเบอรี่อบแห้ง, ฝรั่งอบแห้ง, มะม่วงอบแห้ง, มะเขือเทศราชินีอบแห้ง, ลูกพีชอบแห้ง, มะม่วงหยีบ๊วย, มะม่วงคลุกน้ำตาล, ครองแครงพริกไทยดำ, มะขามจี๊ดจ๊าด, มะขามคลุกบ๊วย, มะขามกระเจี๊ยบแก้ว, กล้วยอบเนย, กล้วยม้วน, มันม่วงแผ่นทอด, แกนสัปรดอบแห้ง, เนื้อสัปรดหั่นแว่นอบแห้ง,  ลูกเกดดำ, บ๊วยต่างๆเช่น บ๊วย5รส, บ๊วยน้ำผึ้ง, บ๊วยชิ้น, บ๊วยซากุระ 

สนใจสอบถาม
Facebook : ผลไม้อบแห้ง - ผลไม้แปรรูป ถั่วหลายชนิด ปลีกส่ง
Line: 

3

 ติดตามผลงานของบริษัทเราทุกวันได้ที่
 https://www.facebook.com/vitvarothai/

บริการ ติดตั้ง ซ่อม ล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศโรงงาน และบ้านรับออกแบบและติดตั้ง งานระบบปรับอากาศรวมทั้งระบบระบายอากาศ
รับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แอร์ดักท์ (Air Duct) ระบบส่งลมเย็น  งานท่อดักส์โรงงาน งานท่อดักท์โครงการอาคาร ท่อดักท์ดูดกลิ่น สี ออกแบบท่อลมระบายอากาศ แอร์ดักท์ (Air Duct)  เครื่องปรับอากาศต่อท่อลม รับเดินท่อดักท์ แอร์โรงงาน นิคม อาคาร ห้าง ร้านอาหาร โรงแรม งานโปรเจค โครงการอาคาร
จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกชนิด รับเหมางานระบบปรับอากาศ รับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
Duct Type แอร์ท่อดักท์ ระบบส่งลมเย็น 
โดยช่างผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

บริการติดตั้ง 
ท่อแอร์ดักซ์ หรือลมระบายอากาศ ท่อส่งลมเย็นและลมแอร์ ท่อลมปรับอากาศต่างๆ ท่อเหล็กดำ 
ท่อสังกะสี ท่อ สแตนเลส รับติดตั้งพัดลม ,HOOD ท่อระบายอากาศต่างๆ 
งานบริการติดตั้งงานท่อดักท์
รับ ผลิต และติดตั้ง งานท่อดักท์ ท่อดักท์ลม ท่อดักท์ส่งลม ท่อดักท์แอร์ ท่อดักท์ระบายอากาศ ท่อดักท์ระบายความร้อน ท่อดักท์ดูดควัน ท่อดักท์ดูดกลิ่น ท่อดักท์ดูดอากาศ ท่อปล่อง และท่อดักท์อุตสาหกรรม 
- งานระบบ ท่อปรับอากาศ ท่อลม ท่อดักส์ ท่อดูดควัน / กลิ่น (Air Duct Work)
- ระบบปรับอากาศ โรงงาน อาคาร สำนักงาน บ้านพักอาศัย (Air Condition)
- ท่อกลมตะเข็บ เหมาะกับงานท่อส่งลม ท่อระบายอากาศ ท่อปล่อง งานทั่วไป- ท่อสไปร่อน (ท่อเกลียว) มีทั้งแบบท่อกลม และท่อรี เหมาะกับงานที่ต้องการความแข็งแรงสูง- ท่อเหลี่ยม เหมาะกับงานท่อส่งลม ท่อแอร์ ท่อดักท์ ท่อปล่องระบายความร้อน
- ท่อลมอ่อน (ท่อเฟล็กซ์) มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับงานส่งลม งานแอร์ และงานระบบดูดควัน 

 ติดตามผลงานของบริษัทเราทุกวันได้ที่
 https://www.facebook.com/vitvarothai/

ติดต่อได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทย์วโรทัย เอ ซี
 เลขที่ 4/25 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 
โทร. 02-181-0281-2 , 081-856-7542 
แฟกซ์ 02-181-0285 , 02-9932112 
Email: vitvarothai01@gmail.com

4
thisshop แอปช้อบปิ้ง ออนไลน์ ที่ผ่อนได้ ไม่ต้องจ่ายเต็ม และไม่ต้องใช้บัตรเครดิต จัดโปรโมชั่นพิเศษ เอาใจสายคอม ที่ทั้งลด ทั้งแถม และมีคูปองส่วนลดให้มากมาย เอาไว้ช้อป เพิ่มแรมให้สาวกคอม ให้แรงเพิ่มขึ้นไปอีก 

                                      
อย่าพลาด เพียงแค่คุณชวนเพื่อนของคุณ สมัครแอปและขออนุมัติเครดิตกับทางแอป thisshop ถ้าขอได้สำเร็จ รับไปเลยเครดิตที่ไว้ผ่อนสินค้ากับทางแอป  และมากไปกว่านั้นคุณยังได้รับรางวัลเงินสดเพิ่มอีก 80 บาท ส่วนเพื่อนของคุณก็จะได้รับรางวัลเงินสดเพิ่ม 50 บาท ด้วย ที่สำคัญยิ่งชวนมาก ก็ยิ่งได้มาก

                                           

หากสนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ลิ้งก์ช้อบปิ้ง , สมัครแอป

5
กีฬา / กาวซ่อมสวนน้ำ เรือยาง
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2020, 02:53:58 PM »
บริษัท หงษ์ไทย สปอร์ต อีควิปเม้นท์ จำกัด จำหน่ายและติดตั้งสวนน้ำทุกชนิด

และยังจำหน่ายกาวซ่อมสวนน้ำ กาวซ่อมเรือยาง
และอุปกรณ์สวนน้ำอื่นๆ อีกมากมาย ติดต่อ: 02-3752149มือถือ: 096-8366699  คุณวี     098-2959988  คุณหลี่ไลน์ไอดี: 0968366699 , 0982959988  เข้าชมสินค้าของเราได้ที่www.sportsht.com   www.waterparkht.com  www.thaiwaterpark.com

6
      จากนักค้นคว้าสู่ผู้ครอบครองแบรนด์ ดร. จักรกฤษณ์ กำทองดี แต่ก่อนเป็นนักวิจัยที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) มีหน้าที่ขจัดปัญหาจากที่ได้รับมอบหมาย เมื่อพบว่ารุ่นพี่มีอาการป่วยเป็นโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน ก็เลยสมัครใจหาวิธีการบรรเทา โดยเล่าเรียนบทความจากต่างประเทศรวมทั้งการรักษาของไทย จึงได้ศึกษาและทำการค้นพบว่า ทางยุโรปใช้สารประเภท Zinc Oxcide (ZnO) รวมทั้ง Titanium dioxcide (TiO2) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของครีมที่เอาไว้กันแดด ถูกนำมาใช้สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และบรรเทาอาการคัน และไทยได้มีการนำขมิ้นชันมาใช้รักษาและก็ทุเลาการอักเสบของผิวหนัง ยิ่งไปกว่านั้น น้ำมันงาขี้ม่อนยังให้ความชุ่มชื้นสูงและก็ซึมผ่านผิวหนังได้อย่างเร็ว เมื่อนำสององค์ความรู้มารวมกัน โดยใช้แนวทาง Compound complex based molecular dynamic inspection ซึ่งเป็นการสั่นด้วยความถี่ที่สมควรสำหรับการเรียงโครงสร้างของสารทั้งหมดให้อยู่ในก้อนเดียวกัน แล้วนำโครงสร้างทั้งหมดทั้งปวงเข้าไปไว้ในลูกฟุตบอล Hyaluronic acid เบื้องต้น คนไข้ผิวหนังแทบจะหายคันโดยทันทีเมื่อทาเซรั่ม แล้วก็ยังพบว่าแผลที่เกิดขึ้นค่อยหายไป และก็จุดดำบนผิวหนังจางลงอย่างชัดเจน ปิ่นปักเซรั่ม
 
     
 
ดูรายละเอียดสินค้า ปิ่นปักเซรั่ม https://www.pinpuk.org/

      เซรั่มสมุนไพร เมื่อเวลาผ่านไป ผู้เจ็บป่วยหลายท่านอาการดียิ่งขึ้นมากมาย นอกเหนือจากนั้น ผิวหน้าดูขาวใส เรียบเนียน อ่อนวัยลงเด่นชัด และมีคำพูดหนึ่งจากผู้เจ็บป่วยว่า “ทำไมด๊อกเตอร์ไม่ทำเป็นเครื่องสำอาง” นั้นจึงเป็นจุดเริ่มแรกของเซรั่มปิ่นปัก ที่ปรับปรุงมาจากเซรั่มทุเลาอาการผิวหนัง เมื่อประยุกต์ใช้กับผิวหน้า เซรั่มถูกออกแบบให้แสดงผลลัพธ์ทันที่เมื่อใช้ เมื่อคลำเซรั่มลงบประมาณนผิวหน้า จะพบว่าเซรั่มซึมลงผิวอย่างเร็ว พร้อมกับความสดชื่น และไม่เหนียวเหนอะหนะ ที่สำคัญคือไม่แพ้ หรือมีโอกาสน้อยมากที่จะแพ้ หากใช้ประจำใน 1 ถึง 3 วันแรก จะพบว่าผิวหน้าเรียบเนียนและก็นุ่มขึ้น ริ้วรอยค่อยๆจางลง ยิ่งไปกว่านี้ ในกรณีที่ผิวหน้ามีการอักเสบของสิว หรือหัวสิว ด้วยฤทธิ์ของขมิ้นชัน จะช่วยทุเลาอาการอักเสบ รวมทั้งทำให้สิวยุบลงไป ยิ่งกว่านั้น เซรั่มยังช่วยผลัดเซลล์ผิว ส่งผลให้รอยดำหลุดออกด้วย สำหรับฝ้ารวมทั้งกระ จำเป็นต้องใช้เวลาให้ Alpha arbutin ออกฤทธิ์ ในบางคราว ใช้เวลาเพียง 15 วัน ฝ้าก็จางลง แต่ว่าบ้างครั้งใช้เวลา 60 วัน ถึงจะเริ่มได้ผลในเรื่องของฝ้าแล้วก็กระ ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะผิวหน้าของแต่ละคน
 
 

     เซรั่มปิ่นปักนี้ได้ผลจากการปรับใช้แนวทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของสมุนไพรพื้นเมืองไทย เพื่อช่วยแก้ปัญหา ริ้วรอย จุดด่างดำ สิว สิวอักเสบ ฝ้า และกระบนใบหน้า โดยไม่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการแพ้ ด้วยเซรั่มสมุนไพรนี้นำไปสู่มูลค่าเพิ่มกับขมิ้นชันและงาขี้ม้อนไปในตัว และก็เป็นการทำให้ทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์สามารถสัมผัสได้ แก้ปีญหาสิวและริ้วรอย
 
 
 
 
เครดิตบทความ บทความแก้ปีญหาสิวและริ้วรอย https://www.pinpuk.org/

Tags : ปิ่นปักเซรั่ม,เซรั่มสมุนไพร

7
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Thonburi; color: #454545}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 14.0px}
span.s1 {font: 12.0px 'Helvetica Neue'}
รับซื้อเศษเหล็ก รับซื้อเศษเหล็กราคาสูง โลหะทุกชนิด บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัดบริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัด ให้บริการและ รับซื้อเศษเหล็ก และโลหะทุกชนิดรวมถึงการขนย้ายเศษเหล็กและโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ในการรับซื้อเศษเหล็ก เศษสแครปและโลหะทุกชนิดรวมถึงการแจ้งราคาให้ลูกค้าได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ บริษัทของเรามีโควต้าโดยตรงกับโรงหลอมมากถึง 10,000 ตัน จึงสามารถ รับซื้อเศษเหล็กราคาสูง และยังส่งออกเศษเหล็กไปยังต่างประเทศ บริษัทของเราสามารถขนย้ายเศษเหล็กได้มากกว่า 300 ตันใน 1 วันมั่นใจในคุณภาพและบริการได้อย่างเต็มที่บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัด รับซื้อเศษเหล็ก โลหะ เศษสแครป ทุกชนิดรับซื้อเหล็กราคาสูง รับซื้อโลหะราคาสูงHOTLINE   0888744499
E-MAIL songpollohakit@gmail.com

บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัดรับซื้อเศษเหล็กให้ราคาสูง ที่สุด รับซื้อทองแดง อลูมิเนียม โลหะทุกชนิดรับซื้อเศษเหล็กราคาสูง เศษเหล็ก เศษสแครป รับซื้อเศษเหล็ก และโลหะ ทุกชนิดรวมถึงการขนย้ายเศษเหล็กเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องwww.sgsongpollohakit.comwww.รับซื้อเศษเหล็กให้ราคาสูง.comwww.รับซื้อเศษเหล็กเอสจีทรงพลโลหะกิจ.com


8
                 

จำหน่ายผลไม้อบแห้ง-ผลไม้แปรรูปและบ๊วยต่างๆ ทุกชนิด ปลีก-ส่ง
เช่น กีวีอบแห้ง, สตอเบอรี่อบแห้ง, ฝรั่งอบแห้ง, มะม่วงอบแห้ง, มะเขือเทศราชินีอบแห้ง, ลูกพีชอบแห้ง, มะม่วงหยีบ๊วย, มะม่วงคลุกน้ำตาล, ครองแครงพริกไทยดำ, มะขามจี๊ดจ๊าด, มะขามคลุกบ๊วย, มะขามกระเจี๊ยบแก้ว, กล้วยอบเนย, กล้วยม้วน, มันม่วงแผ่นทอด, แกนสัปรดอบแห้ง, เนื้อสัปรดหั่นแว่นอบแห้ง,  ลูกเกดดำ, บ๊วยต่างๆเช่น บ๊วย5รส, บ๊วยน้ำผึ้ง, บ๊วยชิ้น, บ๊วยซากุระ 

สนใจสอบถาม
Facebook : ผลไม้อบแห้ง - ผลไม้แปรรูป ถั่วหลายชนิด ปลีกส่ง
Line: 

9

 ติดตามผลงานของบริษัทเราทุกวันได้ที่
 https://www.facebook.com/vitvarothai/

บริการ ติดตั้ง ซ่อม ล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศโรงงาน และบ้านรับออกแบบและติดตั้ง งานระบบปรับอากาศรวมทั้งระบบระบายอากาศ
รับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แอร์ดักท์ (Air Duct) ระบบส่งลมเย็น  งานท่อดักส์โรงงาน งานท่อดักท์โครงการอาคาร ท่อดักท์ดูดกลิ่น สี ออกแบบท่อลมระบายอากาศ แอร์ดักท์ (Air Duct)  เครื่องปรับอากาศต่อท่อลม รับเดินท่อดักท์ แอร์โรงงาน นิคม อาคาร ห้าง ร้านอาหาร โรงแรม งานโปรเจค โครงการอาคาร
จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกชนิด รับเหมางานระบบปรับอากาศ รับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
Duct Type แอร์ท่อดักท์ ระบบส่งลมเย็น 
โดยช่างผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

บริการติดตั้ง 
ท่อแอร์ดักซ์ หรือลมระบายอากาศ ท่อส่งลมเย็นและลมแอร์ ท่อลมปรับอากาศต่างๆ ท่อเหล็กดำ 
ท่อสังกะสี ท่อ สแตนเลส รับติดตั้งพัดลม ,HOOD ท่อระบายอากาศต่างๆ 
งานบริการติดตั้งงานท่อดักท์
รับ ผลิต และติดตั้ง งานท่อดักท์ ท่อดักท์ลม ท่อดักท์ส่งลม ท่อดักท์แอร์ ท่อดักท์ระบายอากาศ ท่อดักท์ระบายความร้อน ท่อดักท์ดูดควัน ท่อดักท์ดูดกลิ่น ท่อดักท์ดูดอากาศ ท่อปล่อง และท่อดักท์อุตสาหกรรม 
- งานระบบ ท่อปรับอากาศ ท่อลม ท่อดักส์ ท่อดูดควัน / กลิ่น (Air Duct Work)
- ระบบปรับอากาศ โรงงาน อาคาร สำนักงาน บ้านพักอาศัย (Air Condition)
- ท่อกลมตะเข็บ เหมาะกับงานท่อส่งลม ท่อระบายอากาศ ท่อปล่อง งานทั่วไป- ท่อสไปร่อน (ท่อเกลียว) มีทั้งแบบท่อกลม และท่อรี เหมาะกับงานที่ต้องการความแข็งแรงสูง- ท่อเหลี่ยม เหมาะกับงานท่อส่งลม ท่อแอร์ ท่อดักท์ ท่อปล่องระบายความร้อน
- ท่อลมอ่อน (ท่อเฟล็กซ์) มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับงานส่งลม งานแอร์ และงานระบบดูดควัน 

 ติดตามผลงานของบริษัทเราทุกวันได้ที่
 https://www.facebook.com/vitvarothai/

ติดต่อได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทย์วโรทัย เอ ซี
 เลขที่ 4/25 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 
โทร. 02-181-0281-2 , 081-856-7542 
แฟกซ์ 02-181-0285 , 02-9932112 
Email: vitvarothai01@gmail.com

10

 ติดตามผลงานของบริษัทเราทุกวันได้ที่
 https://www.facebook.com/vitvarothai/

บริการ ติดตั้ง ซ่อม ล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศโรงงาน และบ้านรับออกแบบและติดตั้ง งานระบบปรับอากาศรวมทั้งระบบระบายอากาศ
รับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แอร์ดักท์ (Air Duct) ระบบส่งลมเย็น  งานท่อดักส์โรงงาน งานท่อดักท์โครงการอาคาร ท่อดักท์ดูดกลิ่น สี ออกแบบท่อลมระบายอากาศ แอร์ดักท์ (Air Duct)  เครื่องปรับอากาศต่อท่อลม รับเดินท่อดักท์ แอร์โรงงาน นิคม อาคาร ห้าง ร้านอาหาร โรงแรม งานโปรเจค โครงการอาคาร
จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกชนิด รับเหมางานระบบปรับอากาศ รับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
Duct Type แอร์ท่อดักท์ ระบบส่งลมเย็น 
โดยช่างผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

บริการติดตั้ง 
ท่อแอร์ดักซ์ หรือลมระบายอากาศ ท่อส่งลมเย็นและลมแอร์ ท่อลมปรับอากาศต่างๆ ท่อเหล็กดำ 
ท่อสังกะสี ท่อ สแตนเลส รับติดตั้งพัดลม ,HOOD ท่อระบายอากาศต่างๆ 
งานบริการติดตั้งงานท่อดักท์
รับ ผลิต และติดตั้ง งานท่อดักท์ ท่อดักท์ลม ท่อดักท์ส่งลม ท่อดักท์แอร์ ท่อดักท์ระบายอากาศ ท่อดักท์ระบายความร้อน ท่อดักท์ดูดควัน ท่อดักท์ดูดกลิ่น ท่อดักท์ดูดอากาศ ท่อปล่อง และท่อดักท์อุตสาหกรรม 
- งานระบบ ท่อปรับอากาศ ท่อลม ท่อดักส์ ท่อดูดควัน / กลิ่น (Air Duct Work)
- ระบบปรับอากาศ โรงงาน อาคาร สำนักงาน บ้านพักอาศัย (Air Condition)
- ท่อกลมตะเข็บ เหมาะกับงานท่อส่งลม ท่อระบายอากาศ ท่อปล่อง งานทั่วไป- ท่อสไปร่อน (ท่อเกลียว) มีทั้งแบบท่อกลม และท่อรี เหมาะกับงานที่ต้องการความแข็งแรงสูง- ท่อเหลี่ยม เหมาะกับงานท่อส่งลม ท่อแอร์ ท่อดักท์ ท่อปล่องระบายความร้อน
- ท่อลมอ่อน (ท่อเฟล็กซ์) มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับงานส่งลม งานแอร์ และงานระบบดูดควัน 

 ติดตามผลงานของบริษัทเราทุกวันได้ที่
 https://www.facebook.com/vitvarothai/

ติดต่อได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทย์วโรทัย เอ ซี
 เลขที่ 4/25 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 
โทร. 02-181-0281-2 , 081-856-7542 
แฟกซ์ 02-181-0285 , 02-9932112 
Email: vitvarothai01@gmail.com

11
อื่นๆ / First Year In College: How To Be The Best Parent A Freshman
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2020, 06:58:13 PM »
  How To Become US college student
  Could Ask For a type of mom that has been around in some form or another for a while. This dad hovers. Mom and/ or Dad is always there,  So your son has just graduated after four years of  high school  and is preparing to begin his next life phase: college. As a mom , you remember the excitement and fears that went along with starting that freshman year, so you want to be as helpful and supportive
 
This is a relatively new term , but describes a type of dad  that has been around in some form or another for a long time.  major  they should take, how they should behave... one story involves a student whose dad  stayed in a hotel for the first two weeks of his son’s freshman year, went into his room to wake him up for class every morning, and sat in the back of all his lectures. The college literally bought her a plane ticket and told her to go home.
 
 International students beginning to apply to U.S. university may become easily overwhelmed, but focusing on the steps below will make the process less daunting for you.
 
    Start the application process early and narrow your search to three to five university.
    Contact the international student advisor at each university. Introduce yourself, explain that you’re getting ready to apply, and ask any questions you have about their specific application process.
    Read   the application requirements, as each university is different. Be sure to provide official documents when requested.
    If you are deciding between different college, ask the international student advisor for a contact of a student from your same country already at the university so you can get their perspective.
    Most importantly, always research your options, ask a lot of questions and make connections!
 
  Admission
 
Most university in the U.S. use a holistic approach to undergraduate admissions: They look at a student’s GPA (grade point average), admission test scores and other factors to try to gain a better picture of the student.
 These factors may include: coursework, teacher and counselor recommendations, the student’s personal statement, interviews, community service, extracurricular activities and more. The application requirements for each institution can be found on its website.
 
 Placement Tests
 
Most four-year college. require students to take an admission test, such as the SAT or SAT Subject Tests, among other requirements. Each school will list the required admission tests in their application instructions. You can also find out which tests are required by using college. Search. Regardless of the type of test, you should register well in advance to guarantee a testing spot. Learn about SAT and SAT Subject test dates.
  Recognition
 
The Advanced Placement Program?   gives you the opportunity to earn college credit or advanced standing. It’s recognized by most  university.  in the U.S. and in more than 60 countries worldwide. Institutions in the U.S. give credit and/or placement for qualifying AP Exam scores of a 3, 4 or 5. This could allow you to skip some first-year  university -level courses. Each policy varies by institution, so you should obtain the AP policy in writing. This information should be available on the institution’s website or can be found using AP Credit Policy Info.
English   Assessments
 
Most university require proof of English language proficiency if your first language is not English and if your education was not in English. This proof can be provided by taking an English language proficiency test such as the TOEFL test.
 Fill in Application
 
The Common Application is an online application form accepted by more than 450 undergraduate institutions in the U.S. Once completed, it can be sent to any participating college. The application is available for both first-year students and transfer students   Each university may add questions or essays to the basic application, so be sure to check what is required for your list of schools. 
First come first serve
If you have your heart set on one particular university, you may want to look into whether the university has an Early Action or Early Decision plan. If you apply First come first serve   you’ll know whether you’ve been accepted by December or January. It’s important to know the difference between the two plans.
 
Early Decision plans are binding. That is, if the institution accepts you and offers a reasonable financial aid package, then you must attend the school.
 
Early Action plans are like early decision plans, but are not binding. Even if you are accepted, you do not have to commit to the institution.
 
Importance ! Letters of Recommendation and Transcripts
 
Some university  require letters of recommendation from your school counselor and teachers or other adults who know you well. Learn about more about letters of recommendation.
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : study in College

เครดิตบทความจาก : http://oecglobal.com/about_us_Eng.html

Tags : study in College,become College student,US College student

12
     Smooto เค้าออกสกินแคร์ตัวใหม่มาให้ทดลอง ปกติพวกเราจะรู้จักดีกับเจลว่านหางตัวดังของเค้า แต่ปัจจุบันมีน้องเจลตัวใหม่ออกมาแล้วจ้า “Smooto Peachy Ice White Collagen Gel” หรือ Smooto เจลพีช สูตรเย็น ตัวนี้เป็นเจลพีช กลิ่นหอมสดชื่นมาก! ที่สำคัญเป็น เย็นสดชื่น!พอเนื้อเจลสัมผัสลงไปที่ผิวแล้ว รู้สึกเย็นสบายผิวมากๆแถมเจลพีชสูตรเย็นซองนี้ ยังมีคอลลาเจนมากยิ่งกว่าตัวอื่นๆที่ออกมาถึง 10 เท่า คุณพระ!ดีต่อผิวดีต่อดวงใจอย่างแรง วันนี้เราจะมารีทิวทัศน์น้องเจลพีชซองนี้ให้เพื่อนฝูงๆได้มองกันค่ะ ดูซิว่า เค้ามีดีในเรื่องไหนบ้าง แล้วความรู้สึกภายหลังที่ได้ลองแล้วคืออะไร พวกเราไปอ่านรีวิวพร้อมๆClubsister กันดีกว่าจ้ะ

     
 
ดูรายละเอียดสินค้า SMOOTO เจลพีช https://clubsister.com/beauty/smooto-peachy-ice

  อย่างแรกเลยคือ แพ็กเกจค่ะ น่ารักมาก เป็นหากคุณเป็นสายพีชแบบพวกเรา คุณจึงควรกรีดร้องแพ็กเกจของเค้าอย่างแน่แท้ เป็นลักษณะแบบซอง ฝาหมุด สามารถเปิด – ปิด ใช้งานได้ง่าย นำเอาสะดวก

     

  ทดลองดูเนื้อสัมผัสของเค้ากันหน่อย เป็นเนื้อเจลใส กลิ่นหอมหวนพีชมากมายๆรวมทั้งที่ชอบเป็น เพียงพอบีบน้องลงไปที่ผิวแล้วอะ มันมีความรู้สึกเย็นๆนี่ขนาดไม่ได้แช่เย็นนะ ยังรู้สึกได้ว่า น้องเค้าเย็นจริงๆเจลพีชซองนี้ มีสารสกัดที่ดีต่อผิวมากไม่น้อยเลยทีเดียวเยอะมากเลยจ้ะ อีกทั้ง Collagen, Hyaluronic acid, Vitamin รวมทั้งอื่นๆอีก พูดได้ว่าบำรุงแบบจุกๆไม่ใช่แค่เย็นมีชีวิตชีวาสบายผิวเพียงอย่างเดียว แต่ว่ายังมีส่วนช่วยให้ผิวของซิสกระจ่างขาวสวยใส อมชมพูนุ่มลื่นฟู รูกระชับ อือหือ!!ดี๊ดีไปหมด

     

  ลองเกลี่ยเนื้อเจลพีชให้ซิสได้ดูพร้อมเพียงกันจ้ะ เนื้อเจลเกลี่ยง่ายดาย แล้วตอนเกลี่ย จะรู้สึกเย็นที่ผิว รู้สึกแจ่มใส สบายผิว ซึมไว ไม่เหนอะผิว แล้วทดลองสังเกตดูดีๆผิวที่ได้ข้างหลังลงเสร็จ มันมีความฉ่ำๆมองสุขภาพดี ผิวชุ่มชื้น นุ่มเด้งขึ้นทันทีที่ทาเลยค่ะ

     

  ทดลองลงที่ผิวหน้าให้ดูกร ตัวนี้เป็นเจลเย็น สูตรพีชผสมคอลลาเจนเข้มข้นช่วยรู้สึกตัวบำรุงผิวคลํ้าเสียสะสม ให้ดูกระจ่างขาวใสอมชมพู รอยดำ รอยสิว ดูจางลง สีผิวสมํ่าเสมออย่างเป็นธรรมชาติ สามารถใช้ได้ทั้งยังผิวหน้าและผิวกาย ซื้อซองเดียวใช้ได้หมดทั้งตัว ราคาเบาๆเพียงแค่ 49 บาท แต่ความคุ้มค่าคือยืนหนึ่งและไม่ว่าคุณจะมีภาวะผิวแบบไหน ก็สามารถใช้ได้ เราทดลองแล้วไม่แพ้ ไม่อุดตัน ชอบมาก!

     

  ความรู้สึกหลังจากที่ใช้: ข้างหลังลงผิวเสร็จก็จะได้ผิวชุ่มฉ่ำประมาณนี้เลยค่ะ เป็นในความเป็นจริงแล้วอะ ถึงแม้ไม่ได้แช่เย็น แม้กระนั้นพอลงไปที่ผิวแล้วอะ ก็รู้สึกได้นะว่าเค้าเย็น แถมกลิ่นก็หอมพีชมากมายๆพอลงไปที่ผิวปุบปับ เลยรู้สึกมีชีวิตชีวา สบายผิว ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนพ้องๆต้องการเพิ่มความเย็นแจ่มใสแบบสองเท่า สามารถนำไปแช่เย็นก่อนประยุกต์ใช้ได้นะ แล้วสังเกตดูดีๆก่อนทากับข้างหลังทา ไม่ใช่แค่ผิวชุ่มชื้นเพียงอย่างเดียว แต่ว่ารูขุมขนกระชับทันทีที่ทา หน้ามองนุ่มกระเด้ง เรียบเนียน ผิวมองสุขภาพแข็งแรงมากๆณ ตอนนี้เรื่องความแจ่มชัดใส อาจจะมีให้มองเห็นบ้างหลังจากที่มีการใช้อย่างสม่ำเสมอ 7 วัน แต่จุดด่างดำลดลางเลือน เรายังไม่ค่อยมองเห็นเยอะแค่ไหน บางครั้งอาจจะจะต้องใช้ต่อเนื่องไปอีกสักหน่อย ถึงจะมองเห็นได้ชัด โดยรวมชอบนะ ใช้แล้วรู้สึกผิวดีขึ้น หมดแล้วซื้อซ้ำแน่ๆจ้ะ

     

  เป็นอีกหนึ่งเจลของ Smooto ที่เพื่อนฝูงๆไม่สมควรพลาด ไม่ได้มีดีเพียงแค่ความเย็นสบายผิว แต่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบำรุง ก็มาแรงเช่นกัน ถือว่าซองนี้ ใช้แล้วแฮปปี้มาก! ราคาแค่ 49 บาทแค่นั้น สามารถไปตำตามกันได้ที่ 7-11 รวมทั้งร้านค้าเครื่องสำอางชั้นแนวหน้า ผู้ใดกันที่ยังไม่เคยทดลอง ต้องการให้ลองกันดู รับประกันว่าจับใจ SMOOTO เจลพีช สูตรเย็น กันอย่างแน่แท้

     

สำหรับวันนี้จำต้องลาไปก่อน เจอกันใหม่รีวิวหน้า บ๊ายบาย
 
เครดิตบทความ บทความสกินแคร์ตัวใหม่ https://clubsister.com/beauty/smooto-peachy-ice

Tags : สกินแคร์ตัวใหม่,Smooto Peachy

13


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ชมดอกซากุระ | เกาะนามิ | หมู่บ้านเทพนิยาย | ไชน่าทาวน์

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน | วัดชินฮันซา | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

พระราชวังเคียงบก หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง

โซลทาวเวอร์ | ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง ถนนฮงแด

บริษัท เดย์ พลัส ทราเวล จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07822
สอบถามทัวร์คลิก >> https://is.gd/9ysGls

------------------------------------------------------
โปรไฟไหม้แอดไลน์--->> @daysplustravel

สอบถามแบบส่วนตัว --->>@toursanook

ไลน์กลุ่ม รับส่วนลด --->> http://line.me/ti/g/TjPrrQASS8

โทร.02-101-2276
098-501-1158 คุณพลอย
092-560-5222 คุณอมยิ้ม
085-143-8228 คุณพิพิม
เวบไซด์ https://daysplustravel.co.th/

#ทัวร์โปรโมชั่น #ลดพิเศษ #โปรไฟไหม้ #โปรคนโสด
#ทัวร์ญี่ปุ่น #ฮอกไกโด #โตเกียว #โอซาก้า #จัดกรุ๊ปเหมา
#ทัวร์ #ท่องเที่ยว #โตเกียว #ใบไม้เปลี่ยนสี #ใบไม้ร่วง
#ทัวร์ญี่ปุ่น #ญี่ปุ่น #ทัวร์ต่างประเทศ #โปรโมชั่นขั้นเทพ
#ทัวร์ปีใหม่ #เที่ยวปีใหม่ #หิมะ #ซากุระญี่ปุ่น


14
หวานขายเฟอร์นิเจอร์ราคาโรงงาน โกดังเฟอร์นิเจอร์

โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ย่านรามคำแหง
ซอยมิสทีน เข้ามา 800 m. อยู่ซ้ายมือค่ะ 


คุณกำลังต้องการ เฟอร์นิเจอร์ราคาโรงงาน อยู่ใช่ไหม!
หวานขายเฟอร์นิเจอร์ราคาโรงงาน 
สามารถสั่งขนาด สั่งสี ได้ตามความต้องการ
รับประกันว่าถูกละของจริงไม่มีหลอกหลวงค่ะ


ร้านตั้งอยู่ซอยมีสทีน เข้ามาเพียง800mมานะคะ 

ที่ตั้งของร้านตามลิ้งค์นี้เลยค่ะ
หวานขายเฟอร์นิเจอร์ โกดังเฟอร์นิเจอร์
195 ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
081 565 2070
https://goo.gl/maps/oNoa2NB7vyqสนใจสอบถามสั่งซื้อได้ที่
Tel : 0815652070,,02-033-2707
LINE ID : 0815652070
เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ : http://line.me/ti/p/~0815652070

'
ขายเฟอร์นิเจอร์ , เฟอร์นิเจอร์ราคาโรงงาน , โกดังเฟอร์นิเจอร์

15
คุณกำลังต้องการ มองหาบุหรี่ไฟฟ้า อยู่หรือเปล่า


"นวัฒกรรมใหม่มีส่วนร่วมออกแบบโดยคนไทย กับบุหรี่ไฟฟ้าคุณภาพระดับพรีเมี่ยม"  
กล่าวถึงปี 2020 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้น เปลี่ยนจากการพันลวดแต่งสำลีเป็นการเสียบหัวน้ำยา หรือที่เรียกว่า PodSystem โดย PodSystem จะทำงานโดยการส่งไฟฟ้าไปยังคอยล์เพื่อให้ความร้อนกับน้ำยา ซึ่งสะดวกกว่าระบบเก่าอย่างมาก เพียงสี่ขั้นตอนง่ายๆ เสียบ พก ยก สูบเท่านั้น


SiamKS.com ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า เน้นย้ำถึงความสะดวกสบาย ปลอดภัยและทันสมัยของผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า จึงได้นำเข้า KSPod ซึ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่ดีที่สุดในตอนนี้

ทำไม KSPod จึงเป็นอันดับ #1
• เรือนตัวเครื่องสีสวย พรีเมี่ยม ดีไซน์มาอย่างดีสอดรับกับการใช้ง่าย
• น้ำยาคุณภาพสูงกว่า ด้วยพรีเมี่ยมเกรด Nic-Salt
• น้ำยาต่อ Pod เยอะกว่า +30% ถึง +50% อีกทั้งถูกกว่า
• คอยล์คุณภาพ ทนความร้อน ไม่ไหม้ง่าย จ่ายไฟสเถียร
• ประกันสินค้าคุณภาพนานสูงสุดถึง 1 ปี

ด้วยเหตุผลนี้ SiamKS จึงแนะนำให้ KSPod คืออันดับหนึ่งของบุหรี่ไฟฟ้าในปี 2020


สนใจสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่
ID LINE : @SiamKS
เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ : https://line.me/R/ti/p/%40741qczhx

SiamKS , KSPod บุหรี่ไฟฟ้า

หน้า: [1] 2 3 ... 132